Privacybeleid

Privacyverklaring

Artikel 1: Algemeen

I. De Herinnering bv respecteert uw privacy

Als uw begrafenisondernemer vinden wij uw privacy rechten belangrijk. Jouw persoonsgegevens worden op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerkt. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe De Herinnering bv jouw persoonsgegevens verwerkt.

In sommige gevallen vraagt De Herinnering bv om persoonsgegevens via de website https://www.deherinnering.be. We verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

II. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is zeer breed. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie.

Bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een nummer van de sociale zekerheid, een intern registratienummer, een nummerplaat, een postadres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam (zoals een IP adres), een klankopname, … Indien het koppelen van verschillende informatie (leeftijd, geslacht, stad, diploma, enz.) of het gebruik van verschillende technische middelen tot één persoon leidt (“singling out”), worden de gegevens nog als persoonsgegevens beschouwd.

Gegevens van overleden personen en ongeborenen vallen niet onder de geldende wetgeving.

Verwerken is wederom een heel ruim begrip. Zelfs al geef je enkel persoonsgegevens door en doe je er zelfs niet mee, ben je al een verwerker. Enkele voorbeelden van mogelijke verwerkingen:

Verzamelen: Opslaan: Gebruiken: Transfereren: Archiveren:

verzamelen, opnemen en afleidenw

opslaan, structureren, bewaren, organiseren

raadplegen, consulteren, bekijken, updaten, wijzigen, combineren, linken, actualiseren delen, mailen, verzenden, doorgeven

wissen, verwijderen, archiveren

III. De Herinnering bv, wie zijn we?

De Herinnering bv is een begrafenisonderneming met haar maatschappelijke zetel te Frans Van Brusselstraat 89, 9190 Stekene, haar KBO nummer is 0447.059.142.

IV. Verantwoordelijke voor de verwerking

De Herinnering bv is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – ook gekend als GDPR – wetgeving verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij de doeleinden en de middelen voor de verwerking

zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten (zie hieronder ‘Waarvoor verzamelt en verwerkt De Herinnering bv jouw persoonsgegevens?’).

Artikel 2: Uw rechten als uw persoonsgegevens worden verwerkt

I. Welke zijn je rechten wanneer De Herinnering bv jouw persoonsgegevens verwerkt?

Als we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je volgende rechten: – Recht op informatie

We informeren je via deze privacyverklaring en vragen je waar vereist om je toestemming De persoonsgegevens worden enkel op je eigen initiatief verwerkt

De rouwdeelnames worden rechtstreeks naar de betrokken familie gestuurd.

Rouwbrieven die op onze website staan worden automatisch na 2 maanden verwijderd.

De verwerking buiten de Europese Economische Ruimte is beperkt tot de opslag in een database gehost op servers buiten de EER.

– Recht op inzage

Om je rechten uit te oefenen volstaat het om een vraag te stellen via: info@deherinnering.be

– Recht op bezwaar

Vraag om de verwerking te stoppen

Vb uitschrijven nieuwsbrief – De Herinnering bv gebruikt geen persoonsgegevens voor nieuwsbrieven

Vb stoppen van profilering – De Herinnering bv gebruikt geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

– Recht op wissen

Vraag om gegevens te wissen is van toepassing indien gegevens niet meer nodig zijn voor doeleinde waarvoor ze verzameld zijn of als jouw gegevens onrechtmatig zouden verwerkt zijn.

– Recht op overdraagbaarheid

Gegevens kunnen overdragen naar andere leverancier

Indien je één van bovenstaande rechten wil uitoefenen kan je mailen naar: info@deherinnering.be

Je kan ook de rechten uitoefenen voor de minderjarige van wie je (wettelijk) vertegenwoordiger bent. Je kan ook steeds terecht bij de Belgische privacycommissie indien je meer informatie wenst of wanneer je niet akkoord gaat met onze privacy-policy. Meer duiding op de website van de Belgische privacycommissie:

www.privacycommission.be.

II.De Herinnering bv gebruikt geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden

Onder direct marketing wordt verstaan: “alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere geadresseerde boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enig daarmee verband houdende dienst.”

De Herinnering bv zal je nooit contacteren om haar diensten aan te bieden of een andere boodschap te verzenden via de persoonsgegevens nodig voor onze operaties.

Artikel 3: Waarvoor verzamelt en verwerkt De Herinnering bv jouw persoonsgegevens?

De Herinnering bv verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. We verwerken per doeleinde alleen de persoonsgegevens die relevant zijn.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt omwille van:

I. Digitale rouwdeelname

Het digitaal achterlaten van rouwdeelname bestaat al meer dan 10 jaar en is een logisch gevolg

van onze funeraire cultuur waar mensen een deelnemingskaartje bezorgden aan de familie, via de begrafenisondernemer. Het is onze opdrachtgever als vertegenwoordiger van de overledene die de dienstverlening vraagt om de mogelijkheid voor digitaal condoleren open te stellen voor de gebruikers van de De Herinnering bv website. De gebruiker – de persoon die een rouwdeelname achterlaat voor de familie – zal individueel zijn of haar toestemming moeten verlenen om de rouwdeelname op te slaan en beschikbaar te stellen voor de opdrachtgever of zijn afgevaardigde van de familie. Enkel de opdrachtgever of zijn afgevaardigde heeft toegang tot de berichten, omdat dit rechtstreeks naar hem wordt doorgestuurd. De achtergelaten rouwdeelname is nooit openbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of en aan wie hij/zij toegang verleent tot de berichten.

II. Online rouwbloemen

De De Herinnering bv website biedt de mogelijkheid om online bloemen te bestellen om de verkoopsovereenkomst mogelijk te maken worden persoonsgegevens gevraagd en opgeslagen. Om de correcte levering van de rouwbloemen op de uitvaart te garanderen wordt enkel gevraagd naar de strikt noodzakelijke gegevens. Deze gegevens worden nooit gebruikt voor marketing doeleinden.

III. De Herinnering bv app

Tijdens het intakegesprek wordt de De Herinnering bv app (interne software) gebruikt. Hierbij worden enkel de persoonsgegevens van de opdrachtgever opgeslagen nodig om onze contactuele verbintenis correct te kunnen uitvoeren. Geen van deze data wordt gebruikt voor marketing doeleinden.

IV. Rouwcommunicatie

In onze funeraire cultuur wordt het overlijden medegedeeld via een rouwcommunicatie. Dit gebeurt dus ook digitaal (online rouwberichten). In de rouwcommunicatie worden de voornamen en namen van de directe en mogelijk indirecte familieleden opgenomen. Het is de opdrachtgever die bepaalt welke persoonsgegevens worden opgenomen in de rouwcommunicatie. De Herinnering bv gaat er van uit dat de opdrachtgever hiervoor de morele toestemming heeft van de betrokkenen. Eenieder die vermeldt wordt in een door De Herinnering bv opgemaakte digitale rouwcommunicatie vermeldt op onze website kan op eenvoudig verzoek verwijdert worden uit het gepubliceerde online familiebericht.

V. Opname van beeldmateriaal

Op verzoek van de opdrachtgever kunnen beelden worden opgenomen van het afscheid in de aula van De Herinnering bv. Dit beeldmateriaal wordt exclusief overgedragen op memory stick aan de opdrachtgever en niet bewaard door De Herinnering bv. Het is

de opdrachtgever die bepaalt aan wie hij/zij de beelden overdraagt en informeert de opdrachtgever

dat de opnames alleen mogen verdeeld worden aan personen uit de beperkte familie, vrienden- en kennissenkring.

Dit type van opnames is enkel gericht naar de voorganger, de lezers en de overledene. Dus niet naar het publiek om de privacy van de bezoekers optimaal te respecteren.

VI. Videobewaking

Camera’s in onze toonzaal en ontvangstruimte zijn er uitsluitend om onze operationele dienstverlening vlot te laten verlopen. Ze worden niet gebruikt om personeelsleden en/of bezoekers te controleren en er worden geen opnames gemaakt en bewaard.

VII. Contactformulier op onze websites

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om antwoord te kunnen geven op de gestelde vraag.

De Herinnering bv verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel via derden

De Herinnering bv zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Artikel 4: Verwerking van gegevens binnen De Herinnering bv

I. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen De Herinnering bv

De Herinnering bv kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer, zij persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen.

II. De Herinnering bv garandeert een evenwaardige bescherming van uw persoonsgegevens.

De Herinnering bv ziet erop toe dat de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

III. Waarom worden gegevens uitgewisseld binnen De Herinnering bv?

De uitwisseling binnen De Herinnering bv kan gebeuren met het oog op naleving van wettelijke vereisten, beoordeling voor het sluiten van een contract of uitvoering van een overeenkomst, de volgende legitieme doeleinden:

-de uitoefening en de verdediging van de rechten van De Herinnering bv.

Artikel 5: Juistheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van jouw persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. De Herinnering bv kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites www.deherinnering.be of haar deelsites weigeren.

Artikel 6: Beveiliging

De Herinnering bv verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Artikel 7: Persoonsgegevens van minderjarigen

De Herinnering bv let erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Artikel 8: Toestemming

Als opdrachtgever of als je persoonsgegevens doorgeeft aan De Herinnering bv, dan wordt vermoed dat je instemt met de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring.

Artikel 9: Website-cookies

Hiervoor verwijzen we je naar ons ‘cookiesbeleid’ terug te vinden op onze websites in de footer.

Artikel 10: Social media

Als je deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter enz. moet je vertrouwd zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van jouw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door Facebook of Twitter en over de

rechten en mogelijkheden om je privacy te beschermen, is te vinden in de privacy-adviezen van de providers:

Advies van Facebook om jouw data en privacy te beschermen (in het Engels): www.facebook.com/ policy.php

Advies van Twitter om jouw data en privacy te beschermen (in het Engels): www.twitter.com/privacy

De Herinnering bv is gebonden aan het privacy beleid van deze derden. De Herinnering bv raadt je daarom aan de betreffende privacyverklaring door te nemen over het gebruik van jouw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Om te vermijden dat Facebook of Twitter je bezoek aan onze website koppelt aan jouw gebruikersaccount van deze providers, moet je jezelf afmelden voordat je de websites van De Herinnering bv bezoekt.

Artikel 11: Overdracht aan een verwerker buiten de EER

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet De Herinnering bv dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt De Herinnering bv de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Artikel 12: Hoelang worden gegevens bewaard

De periode van bewaring van persoonsgegevens door De Herinnering bv is verschillend volgens de reden van de bewaring maar is nooit langer dan 7 jaar.